Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

czwartek, 02 kwietnia 2020 09:18
-
altW związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kotla środków na finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.
Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kotla.
Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:

-demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
-transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
-unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kotla.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Kotla, WFOŚiGW pokryje 70% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 30% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Kotla.

UWAGA – Gmina nie będzie finansować 30% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Kotla ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP.
Wnioski dostępne są na stronie www.kotla.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla, telefon 76 8318 361 wew. 37, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.

 Wraz z wnioskiem należy złożyć:
a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
b) Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
c) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej należy załączyć:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie strona otrzymała w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie (Dz. U. 2010, Nr 121, poz. 810).

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z dotacji z  WFOŚiGW we Wrocławiu. 

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania. 
Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kotla, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac wyłącznie 
w 2020 roku!

Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Kotla z WFOŚiGW.
 
 
 
                                                                                           Wójt
(-)
                                           Łukasz Horbatowski